Tăng Ni quận 3 cập nhật thay đổi của Hiến chương trong kỳ Bố-tát lần thứ V, mùa ACKH Pl.2567