Tọa đàm và Tổng kết Ban Phật giáo Quốc tế và Kinh tế – Tài chánh Trung ương