Lễ hiệp kỵ song thân Hòa thượng Viện chủ chùa Minh Đạo