Hòa thượng Chủ tịch đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Trí Nghiêm – Khánh Hòa