Công văn: V/v viết bài đóng góp về hoạt động Phật sự của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN