Tổ đình Bửu Phong cảm niệm Bồ-tát Quan Thế Âm và tri ân chư vị Tổ sư, tiền bối hữu công