Trang nghiêm tưởng niệm 10 năm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch