Trung ương Giáo hội tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại chùa Già Lam