GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 40 năm ngày viên tịch của Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự