Hòa thượng Chủ tịch: Cống hiến cho đạo Pháp và Dân tộc là tri ân báo ân đối với Đức Thánh Tổ Ni