Triển lãm hiện vật và hình ảnh cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh