Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch