Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp Chủ và khánh thành Điện Quan Âm chùa Đồng Đắc