10 sự kiện nổi bật của Hòa thượng Chủ tịch trong năm 2023