Trang nghiêm tưởng niệm Tổ sư Linh Nhạc – Phật Ý tại chùa Quốc Ân Khải Tường