Lễ húy kỵ lần thứ 64 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường