BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ RA MẮT NHÂN SỰ NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)