BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ RA MẮT NHÂN SỰ NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)