Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Trung ương đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)