Khởi công kiến tạo Tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm cao 33m và 33 ứng hóa thân tại chùa Hải Sơn (chùa Hang)