Ban Thường trực HĐTS thảo luận tu chỉnh Quy chế hoạt động các Ban, Viện Trung ương