Trang nghiêm tưởng niệm 90 năm ngày viên tịch Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền