Hội thảo khoa học Công đức và đạo hạnh của Tổ sư Như Hiển Chí Thiền – Tổ đình Phi Lai “Hội tụ và lan toả”