Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX họp phiên thứ nhất