Hòa thượng Chủ tịch chứng minh Khóa bồi dưỡng kiến thức công tác bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo