Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hội nghị 6 tháng đầu năm 2024