Chùa Quốc Ân Khải Tường khai đàn pháp hội Dược Sư Thất Châu