Chùa Quốc Ân Khải Tường trang nghiêm cử hành lễ hoàn Đàn Dược Sư Thất Châu