Ban kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ (TP.HCM) cung thỉnh Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự vào ngôi vị Đường đầu Hoà thượng Đàn Tỳ-kheo