Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền giới Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo