Đại giới đàn Minh Nguyệt cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng truyền giới Tỳ-kheo