Khai mạc khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế khu vực phía Bắc