Đặt đá đại trùng tu chùa Minh Đạo trú xứ Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN