Giới thiệu: Tập 2 Kỷ yếu “Những hoạt động Phật sự của Hòa Thượng Chủ Tịch”