Hòa thượng Chủ tịch chứng minh Lễ tạ pháp Phật giáo Hà Tĩnh