Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch phát biểu tại Đại lễ Vesak LHQ 2024 tại Thái Lan