Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 19 tại Thái Lan