Hòa thượng Chủ tịch tảo tháp, tưởng niệm chư tôn Trưởng lão lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ