Hòa thượng Chủ tịch tiếp thân mật Hội trưởng Hội Jungto (Tịnh Độ) Hàn Quốc