Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại Giới đàn Hiển Pháp