Hoàn nguyện Bảo tháp và Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác tại Long Hoa Cổ Tự