Công văn về việc tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX