Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường trực HĐTS khóa IX