Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX