Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX – Phiên làm việc thứ ba