Hòa thượng Chủ tịch: Kết hợp truyền thống và hiện đại trong hoằng pháp để đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn