Kiến trúc Phật giáo cần bảo tồn truyền thống và đáp ứng nhu cầu thiết thực trong thời đại mới