Lễ dâng y mùa Vu Lan Báo Hiếu PL.2567 tại chùa Hải Tuệ