Tập 1 Kỷ yếu “Những hoạt động Phật sự của Hòa thượng Chủ tịch”