Trang nghiêm tưởng niệm 10 năm viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn